top of page

PARDUOTUVĖS POLITIKA

"LISTEE" prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Šią svetainę valdo "LISTEE". Visoje svetainėje, vartojamos sąvokos „mes“, „mus“, „mūsų“, reiškia "LISTEE".


1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau - Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, apibrėžiantis Šalių teises ir pareigas, pirkimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, susijusią su pardavimu elektroninėje parduotuvėje.  
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas LISTEE interneto svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudarytiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno pirkimo metu.
1.3. Informuojame, kad dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje LISTEE svetainėje pateikiama išsami informacija apie užsakymus, pristatymą, grąžinimą ir kt. Atsižvelgdami į tai, rekomenduojame prieš pateikiant užsakymą perskaityti DUK.
1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis (ar DUK), nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga


2.1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo elektroninis paštas būtų naudojamas siunčiant pranešimus, reikalingus užsakymui, apmokėjimui ir prekių pristatymui.
2.2. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie yra būtini prekėms įsigyti, pristatyti, apmokėti.
2.3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir apsaugą, nustatytų reikalavimų. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas elektroninę parduotuvę, pristatydamas prekes ir (arba) teikdamas kitas paslaugas, susijusias su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus aukščiau šiame punkte nurodytus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.
3.2. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo terminas ir kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik pagal šias Taisykles.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos LISTEE duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje LISTEE šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis CK 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė, taip pat jei jos nebuvo naudojamos.
4.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio atšaukti ar koreguoti negalima.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jeigu Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti internetinės parduotuvės veikimui, duomenų saugumui, ar pažeidžia kitus 6 punkte nurodytus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti prieigą prie internetinės parduotuvės www.listeebrand.com.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo Pardavėjo reikalavimu padengti prekių grąžinimo išlaidas.
6.3. Internetinės parduotuvės www.listeebrand.com Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių ir sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, kurių veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinėje parduotuvėje www.listeebrand.com paskelbtos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remiantis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į jam priklausančios asmeninės informacijos privatumą.
7.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje www.listeebrand.com įsigytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį, apie tai iš anksto įspėjęs Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2., 4.4. punktuose numatytą teisę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas nuo grąžintų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.
7.6. Pardavėjas negali grąžinti Pirkėjo sumokėtos sumos tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymų, kad prekės buvo išsiųstos Paradvėjui, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme www.listeebrand.com nurodytos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Patvirtinus užsakymą, į kainą įskaičiuojamas PVM, o pristatymo mokestis pridedamas prie bendros prekių sumos, jei jis taikomas.

8.2. Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

9.1. Apsilankęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas išsirenka jam patikusias prekes, kurių pagrindu formuojamas pirkinių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas įveda duomenis, reikalingus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, el.paštą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
9.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas.

9.3. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš elektroninėje parduotuvėje numatytų būdų ir sąlygų:

9.3.1. Kredito kortele;

9.3.2. Pay Pal mokėjimo sistema;
9.4. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutinio užsakymo lange nurodytos eurais su PVM.

10. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, vardą, pavardę, pašto kodą, kontaktinį telefono numerį.
10.2. Pirkėjas turi prekes priimti pats. Jeigu Pirkėjas negali pats priimti prekių, tačiau prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui prekių aprašymuose nurodytomis sąlygomis bei terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas neturi reikiamų prekių sandėlyje ir Pirkėjui pranešama apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl prekių pristatymo terminų ir kitų sąlygų.
10.4. Prekės Pirkėjui pristatomos vienu iš pasirinktų būdų:

  • Lietuvoje per OMNIVA kurjerių tarnybą;

  • Tarptautiniu mastu per LIETUVOS PAŠTO tarnybą;

  • Tarptautinis skubus siuntimas per DHL, FedEx, GLS kurjerių tarnybą.

10.5. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių.
10.6. Pirkėjas, gavęs prekes, kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu privalo patikrinti siuntos būklę (ar nepažeista išorinė pakuotė) ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitus siuntos pristatymo ir priėmimo dokumentus. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitus siuntos pristatymo ir priėmimo dokumentus, laikoma, kad siunta perduota tinkamoje būklėje.
Jei Pirkėjas pastebi, kad pateiktos siuntos pakuotė yra pažeista (susiraukšlėjusi, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kituose siuntos pristatymo ir priėmimo dokumentuose ir, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo protokolą. Pirkėjui to nepadarius, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių sugadinimą, jeigu tokio sugadinimo priežastis nėra gamyklinis defektas, ir už prekių surinkimo neatitikimus, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorėje.
Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinius defektus ar kitus prekių trūkumus, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją. Jeigu pretenzija dėl netinkamos prekių kokybės pasitvirtina ir Pirkėjas grąžina netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekes, kartu padengdamas ir prekių grąžinimo išlaidas.
10.7. Kiekvienos parduodamos prekės savybės yra nurodytos prie kiekvienos prekės pridedamame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateikta prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) pagal 11.1. Pirkėjas privalo užpildyti grąžinimo dokumentą.
11.3. Grąžinant prekes turi būti laikomasi šių sąlygų:
11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. Produktas turi būti nenaudotas, nepraradęs prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;
11.3.4. Grąžinama(-os) prekė(-s) turi būti tokios pat komplektacijos, kokią gavo Pirkėjas;
11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą(-as) prekę(-es), jeigu nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.3.7. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos (šis punktas netaikomas, jei prekė yra netinkamos kokybės – tokiu atveju prekės grąžinamos per įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį);
11.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas pagal CK 6.22810 straipsnio 1 dalį;
11.5. Pinigai, sumokėti už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes, grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip.
Pardavėjas neatsako už neįvykdytą ar pavėluotai įvykdytą grąžinamų prekių užsakymą, jei Pirkėjas neteisingai nurodė grąžinimui reikalingus duomenis.

11.6. Pirkėjas turi padengti su prekių grąžinimu susijusias išlaidas.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šios Taisyklės ir Šalių santykiai, susiję su šiomis Taisyklėmis, taikomi ir aiškinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.3. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų vykdymo, jeigu jų neįmanoma įvykdyti dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių (force major).

Payment Methods

Mokėjimo Metodai

- Kredito / debeto kortelės
- PAYPAL

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Pinterest
bottom of page